Etický kodex

Etický kodex společnosti Foster Hospitality s.r.o. obsahuje důležitá pravidla chování, která nám mají pomoci k tomu, abychom správně a přiměřeně odpověděli na etické a právní otázky, s nimiž se setkáváme při strategických úvahách a rozhodovacích procesech.

1. COMPLIANCE

Dodržování platných právních a ostatních předpisů (compliance) je základem našeho rozhodování a jednání při podnikání a je pevně zakotveno v naší podnikové kultuře.

2. ZÁKAZ KORUPCE

FOSTER FACILITY je proti korupci a poskytování úplatků. Obchodní praktiky, při nichž se využívá nekalých prostředků, nejsou tolerovány. Pracovníci FOSTER FACILITY nesmějí nabízet svým obchodním partnerům žádná zvýhodnění, která vedou k narušení objektivního a fair obchodního rozhodování nebo by mohla třeba jen budit takový dojem, ani od nich nesmějí taková zvýhodnění obdržet nebo přijímat.

3. ZAMEZENÍ STŘETU ZÁJMŮ

Ve společnosti FOSTER FACILITY se činí podnikatelská rozhodnutí výlučně v nejlepším zájmu firmy. Případnému střetu zájmu se soukromými záležitostmi nebo jinými ekonomickými nebo jakýmikoli dalšími aktivitami, a to i takovými, které se týkají blízkých osob nebo organizací, je třeba zamezit už v zárodku. Jestliže k němu přesto dojde, je takový případ nutno řešit v souladu s právními předpisy a platnými interními směrnicemi. Podmínkou takového postupu je transparentní informování nadřízeného o střetu zájmů.

4. PRANÍ ŠPINAVÝCH PENĚZ

Žádný zaměstnanec se nesmí, ať již sám nebo společně s dalšími, dopouštět jednání, kterým porušuje tuzemské nebo zahraniční předpisy proti praní špinavých peněz. V případě pochybností ohledně přípustnosti transakcí, které zahrnují převod hotovosti, je nutno co nejdříve kontaktovat příslušné finanční oddělení.

5. DARY A DALŠÍ MAJETKOVÉ VÝHODY

Pracovníci FOSTER FACILITY nesmějí při své pracovní činnosti požadovat, přijímat, nabízet nebo poskytovat – ať již přímo nebo nepřímo – neoprávněné majetkové výhody v podobě peněžních plateb, darů nebo jakýchkoli jiných příspěvků nebo plnění. To platí ve vztahu k jednotlivcům, podnikům a také úředním orgánům nebo jiným institucím. Zvlášť nesmí být nabízeny nebo poskytnuty jakékoli výhody oficiálním představitelům tuzemských nebo zahraničních institucí. Výjimku představují pouze běžné příležitostné nebo reklamní dárky, pohoštění nebo jiné příležitostné požitky, které mají prokazatelně malou hodnotu.

6. INTERNÍ [INSIDER] INFORMACE

Informace, které získávají zaměstnanci v rámci své pracovní činnosti, nesmějí využívat pro vlastní účely ani v zájmu třetích osob. Jestliže zaměstnanci obdrží informace o interních záležitostech zákazníků nebo společnosti FOSTER FACILITY, které mohou mít vliv na kotaci na burze, musí s těmito informacemi nutno zacházet jako s důvěrnými a nesmí je předat třetím osobám. Využívání těchto informací pro vlastní nebo cizí účely je přísně zakázáno.

7. UTAJENÍ A OCHRANA DAT

Velká část obchodních informací společnosti FOSTER FACILITY je důvěrná nebo právně chráněna, a proto se na ně vztahuje povinnost utajení. To neplatí, pokud zveřejnění takových informací schválila společnost FOSTER FACILITY nebo pokud zveřejnění vyžadují právní předpisy nebo nařízení.

Povinnost utajení se zvlášť vztahuje na duševní vlastnictví. Patří sem obchodní tajemství, patenty, známky, značky a autorská práva, ale také podnikatelské a marketingové plány, návrhy, obchodní dokumentace, údaje o platu a veškeré ostatní nezveřejňované finanční údaje a zprávy.

Všechny osobní informace o zaměstnancích, zákaznících, obchodních partnerech a dodavatelích a rovněž o ostatních třetích osobách využívá FOSTER FACILITY s náležitou péčí, se zachováním principu důvěrnosti a důsledným dodržováním legislativy v oblasti ochrany dat. Ochraně těchto informací je nutno věnovat maximální péči.

8. CHOVÁNÍ V OSOBNÍM STYKU

FOSTER FACILITY a její zaměstnanci jednají ve styku se zákazníky, dodavateli, spolupracovníky a ostatními osobami korektně a s respektem. Nedochází k narušování lidské důstojnosti a soukromí. Všichni zaměstnanci jsou povinni jednat ve vzájemném styku otevřeně, fair a s respektem a usilovat o nalezení společného řešení vzniklých problémů.

9. ZÁKAZ DISKRIMINACE

Diskriminace na základě pohlaví nebo sexuální orientace, věku, vyznání nebo smýšlení, rasové nebo etnické příslušnosti, národnostního nebo sociálního původu nebo postižení pracovníků je zakázána. V mezinárodním styku je nutno respektovat zvyklosti jiných národů. Zaměstnanci i vedoucí pracovníci jsou povinni aktivně vystupovat proti diskriminaci.

10. IMPLEMENTACE A KONTROLA DODRŽOVÁNÍ

Pravidla, která jsou obsažena v tomto etickém kodexu, patří k pilířům firemní kultury FOSTER FACILITY. Jednotné dodržování těchto principů je nezbytně nutné. Odpovědnost za ně nese každý zaměstnanec.

Jestliže má kterýkoli zaměstnanec dotazy nebo připomínky k bodům, které jsou uvedeny v tomto etickém kodexu, nebo má poznatky o případném porušení pravidel chování, která jsou v něm obsažena, měl by se s takovou záležitostí neprodleně obrátit na svého nadřízeného. Může to případně učinit také anonymně nebo na základě zásady důvěrnosti.

11. ODPOVĚDNOST

Pravidly tohoto etického kodexu jsou vázáni všichni zaměstnanci a členové vedení společnosti FOSTER FACILITY. Etický kodex obsahuje hodnoty, zásady a pravidla jednání, z nichž vychází FOSTER FACILITY ve své podnikatelské činnosti. Cílem vedení společnosti je dodržování etických norem a vytvoření pracovního prostředí, které podporuje integritu, respekt a fair chování.

Z porušení tohoto etického kodexu se vyvozují důsledky. V závažných případech může jeho porušení vést k výpovědi pracovního poměru.